Translate

sábado, 30 de enero de 2010

ACTA DA REUNIÓN DO CMS


Onte á tarde como estaba previsto xuntámonos distintas persoas do CMS para proceder á limpeza do local social e despois celebrar unha reunión. As tarefas de limpeza como era previsible comezaron con retraso pero foron efectivas. As oito en punto comezamos a reunión que tiña por obxecto principal preparar a Asamblea Xeral que vai ter lugar o venres día 12 de febreiro. Como vedes cambiouse o o caracter da Asamblea polo de reunión, xa que algúns membros destacados do Clube manifestaron a súa imposibilidade de asistir.

Esta é a Acta da reunión:

Exposición de motivos:
En Cambados, día 29 de xaneiro ás 20.00h, reúnense no local social por petición dun número significativo de socios para tratar a situación de irregularidade na que está a Asociación e que resúmese no feito de contar cunha “directiva en funcións” pero non ratificada pola Asamblea Xeral dende o ano 2005. Enténdese directiva en funcións xa que non se convocaron eleccións de nova directiva cada catro anos como marcan os Estatutos e polo tanto enténdese que se prorrogou o mandato da actual directiva de maneira totalmente extraoficial. Esta situación polo tanto transitoria e irregular é un dos obxectos principais que se pretende corrrexir coa reunión de hoxe para devoltar ó Clube a unha situación de normalidade estatutaria.

ASISTEN
:
Como socios antigos (*): Juan Martinez Cacabelos, Xaquin Cuíñas (secretario en funcións), Rafael Padín, Bruno, Alejandro Acha e Xurxo.
Como novos socios: Ademar, Milena, Xixo e Isa
Non asiten por distintos motivos os seguintes socios: Fernando Piñeiro (actual presidente en funcións), Egidio, Oscar, Roni e se ten constancia de outros 3 socios que tampouco poden asistir.
(*) socios con cota pagada no ano 2009

ACORDOS:
1. Nomear unha Comisión Xestora integrada por 4 persoas por un período até a celebración da 1ª Asamblea Xeral do ano 2010 e terán as seguintes funcións:

- Elaborar un informe sobre a situación do clube
- Custodia dos documentos da asociación e traslado ó local social

O contido do informe abrangue: estado contable, deudas con socios, patrimonio do Clube, situación coa FGCMF e actividades desenvoltas nos últimos anos.

Se propoñen para integrar a Comisión Xestora ás seguintes persoas:
- Juan Martinez Cacabelos
- Xaquin Cuíñas
- Rafael Padín
- Bruno

A proposta é aceptada unánimemente polos presentes. Asimesmo, informados por teléfono da presente proposta a outros socios, en concreto a Egidio, Oscar e Roni, manifestan o seu acordo.
Tamén por email, o actual presidente en funcións Fernando Piñeiro considera “correcto” a creación dunha Comisión Xestora se ben expresa matizacións noutras propostas que se irán comentando nesta acta.

Non se chama ós 3 socios restantes por non dispoñer do teléfono nin outro medio para comunicar a proposta.

Finalmente a actual Comisión Xestora enténdese que terá que traballar en colaboración co actual presidente en funcións para resolver o proceso de normalización e traslado de documentos, xa que na actualidade a totalidade dos mesmos está baixo a súa custodia.

2. Acórdese por unanimidade á convocatoria de Asamblea Xeral para o día 12 de febreiro de 2010 co seguinte Orden do día:

- Presentación informe da Comisión Xestora
- Elección nova directiva
- Propostas de actuacións 2010

3. Ábrese o prazo para a presentación de candidaturas para elección de nova directiva que deberán comunicarse á Comisión Xestora.

4. Acreditación de socios:

Terán a consideración de socios de pleno dereito con dereito a voto os seguintes socios:

a. Os que ingresen a cota de 20€ na conta bancaria do clube ou entreguen esa cantidade á Comisión Xestora que fará de depositaria até o ingreso en conta bancaria.
b. Tendo en conta que se aproba abrir un prazo de xaneiro-abril para o ingreso de cota, terán tamén a consideración de socios aqueles que teñan pagado a cota do ano anterior e manifesten a súa vontade de pagar a cota deste ano. Ese compromiso deberá facerse constar ante a Comisión Xestora ou no correo electrónico do Clube: (cmsalnes@gmail.com).
c. Tendo en conta a petición de Fernando Piñeiro de que se acrediten como socios aqueles que navegaron o pasado ano baixo as siglas do CMS aínda que non pagasen a cota anual, acordase que tamén son socios de pleno dereito se ben deberán acreditar ante a Comisión Xestora o pago do seguro de navegante da FGCMF do ano 2009 e manifestar por calquera medio a súa vontade de continuar como socio do CMS e a súa vontade de satisfacer a cota do presente ano.

5. Conta bancaria do Clube

Tendo en conta que se considera irregular a cancelación da conta bancaria na Caixa Geral de Cambados a Comisión Xestora tentará reabrila ó longo desta semana.

6. No remate da reunión e no apartado de rogos e preguntas se comunica ante os presentes unha candidatura para a elección de nova directiva integrada polas seguintes persoas:

Juan Martinez Cacabelos, Rafael Padín, Roni, Xurxo, Bruno, Alex Acha e Xaquin Cuíñas, este último manifesta que ese compromiso sería en calidade de secretario e por un período de tempo limitado até a normalización do Clube manifestando o seu desexo de cumprido o obxectivo dimitir do cargo en aras de propiciar o relevo e concluir o proceso de renovación.

7. Por último, todos os presentes se amosan ilusionados co novo perído que se abre para o Clube e manifestan o seu caracter aberto e conciliador, amosando o seu agradecemento ás persoas que fundaron ó Clube e o levaron a ser un referente dentro co colectivo da FGCMF. Asimesmo dan mostras de estar convencidos de que todos os socios van a continuar na nova singradura con independencia de cal sexa a candidatura gañadora no proceso electoral de nova directiva e estarán a altura que requiren as circunstancias para que o Clube Mariño Salnés volte a ser unha asociación de vontades que traballan conxuntamente para dotar a Cambados dunha entidade destacada no eido da cultura e o patrimonio marítmo.

Por último, e mentres o CMS non teña blog ou web oficial autorízase a Xaquin Cuíñas e ó blog BOUDEVARA para facer pública esta acta e comunicar a convocatoria da Asamblea Xeral do día 12 de febreiro do presente ano.

En Cambados a 29 de xaneiro do 2010

Xaquin Cuíñas
Secretario en funcións

2 comentarios:

barcoantigo dijo...

Companheiros bons ventos. Abraço desde Viana

bou de vara dijo...

Ola Joao, recollo os teus parabéns en nome de todo o CMS, que aínda que é unha asociación pequena, ten sitio para todos.
Saúdos dende Cambados